Article 2414

Title of the article

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRODUCER STRAINS AND INNOVATIVE PRODUCTS AS THE MAIN ELEMENTS OF THE BIOTECHNOLOGY OF CHLORELLA RESINOID

Authors

Mitishev Alexandr Vladimirovich, Student, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), span2361@rambler.ru
Presnyakova Elena Viktorovna, Сandidate of biological sciences, аssociate professor, sub-department of medical information systems and technologies, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), spl7@mail.ru
Semenova Elena Fedorovna, Candidate of biological sciences, professor, senior staff scientist, sub-department of general and clinical pharmacology, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), sef1957@mail.ru
Gurina Marina Anatoljevna, Student, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), besyakina.marina@yandex.ru

Index UDK

574:582.251.62:615.322:633.8

Abstract

Background. The main aim of the research is to investigate Chlorellа vulgaris strains, which are perspective for biomass accumulation, and to analyze an innovative fragrant product in comparison with functional standards.
Materials and methods. The suspension cultures of Chlorellа vulgaris strains IPP S-66, IPP S-111 and BIN were studied. The biomasses of these 3 strains were studied in dynamics. The methods common for the analysis of suspension microalgal cultures and fragrant products were used.
Results. The study of Chlorellа vulgaris cultures IPP S-66, IPP S-111 and BIN enables to select the most productive strain. The comparative characteristics of resinoids of different origins show that they are almost similar in accordance with all regulatory parameters, mentioned in OST 18-229-75, CАS Nо. 9000-50-4; 68606-93-9.
Conclusions. It was revealed that the Chlorellа vulgaris strain BIN has the highest biosynthetical activity as in the process of its cultivation in laboratory conditions it accumulates the biomass 2–4 times quicker than strains IPP S-66, IPP S-111. The complex analysis of fragrant products is the evidence of the possibility of the oakmoss resinoid replacement by the chlorella resinoid in all current directions of its application.

Key words

oakmoss resinoid, fragrant product, Chlоrellа vulgаris strains, suspension algal culture, HPLC-analysis, spectrophotometric method.

Download PDF
References

1. Entsiklopedicheskiy slovar' lekarstvennykh rasteniy i produktov zhivotnogo proiskhozhdeniya [Encyclopedic dictionary of medicinal plants and products of natural origin]. Eds. by G. P. Yakovlev, K. F. Blinova. Saint Petersburg: SpetsLit, Izd-vo SPKhFA, 2002, 407 p.
2. Mel'nikov S. S., Manankina E. E. Khlorella: fiziologicheski aktivnye veshchestva i ikh ispol'zovanie [Chlorella: autacoids and application thereof]. Kiev: Nauka i tekhnika, 1991, 79 p.
3. Semenova E. F., Bogdanov N. I. Innovatsionnye tekhnologii i produkty: sb. tr. [Innovative technologies and products: collected papers]. Novosibirsk, 2000, iss. 4, pp. 9–13.
4. Shpichka A. I., Semenova E. F. Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]. 2013, no. 8 (part 5), pp. 1113–1124.
5. Andreeva V. M. Rod CLORELLA. Morfologiya, sistematika, printsipy klassifikatsii [Cholrella genus. Morphology, taxonomy, classification]. Leningrad: Nauka, Leningr. otd., 1975, 110 p.
6. Muzafarov A. M., Taubaev T. T. Kul'tivirovanie i primenenie mikrovodorosley [Cultivation and application of algae]. Tashkent: Fan UzSSR, 1984, 136 p.
7. Vladimirova M. G., Semenenko V. E. Intensivnaya kul'tura odnokletochnykh vodorosley [Intensive culture of monocelled algae]. Moscow: AN SSSR, 1962, 59 p.
8. Sirenko L. A., Sakevich A. I., Osipov L. F. et al. Metody fiziologo-biokhimicheskogo issledovaniya vodorosley v gidrobiologicheskoy praktike [Methods of physiologicalbiochemical research of algae in hydrobiological practice]. Kiev: Naukova dumka, 1975, 247 p.
9. Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federatsii. Izd. XII. Vyp. 1 [State pharmacopoeia of the Russian Federation. XII edition. Issue 1]. Ministry of healthcare of the Russian Federation. Moscow: Nauchnyy tsentr ekspertizy sredstv meditsinskogo primeneniya, 2008, 704 p.
10. Belyakov K. V. Metodologicheskie podkhody k opredeleniyu biologicheski aktivnykh veshchestv v lekarstvennom rastitel'nom syr'e spektrofotometricheskim metodom [Methodological approaches to determining bioactive substances in medicinal raw plant materials by the spectrophotometric method]. Moscow: Meditsina, 2004, 186 p.
11. A. s. 1638157 SSSR. Sposob polucheniya rezinoida mikrovodorosley [Method of microalga resinoid obtainment]. Bugorskiy P. S., Rodov V. S., Semenova E. F., Klyachko- Gurvich G. L. (SSSR). Appl. 22 March 1989, publ. 30 March 1991, Bull. no. 12.
12. Gosudarstvennaya farmakopeya SSSR XI izdaniya [State pharmacopoeia of USSR. XII edition.]. Moscow: Meditsina, 1989, iss. 1, 336 p.
13. Praktikum po mikrobiologii [Microbiology practical work]. Eds. by A.I.Netrusov. Moscow: Akademiya, 2005, 608 p.
14. Rukovodstvo po metodam analiza kachestva i bezopasnosti pishchevykh produktov [Guide on methods of quality and safety analysis of food products]. Moscow, 1998, pp. 84–93.
15. Slivkin A. I., Sadchikova N. P. Kontrol' kachestva ekstemporal'nykh lekarstvennykh form [Extemporary medicinal forms’ quality control]. Voronezh: Izd-vo Voronezh. gos. un-ta, 2003, 264 p.
16. Slivkin A. I., Selemenev V. F., Sukhoverkhova E. A. Fiziko-khimicheskie i biologicheskie metody otsenki kachestva lekarstvennykh sredstv [Physical-chemical and biological methods of drugs’ quality assessment]. Voronezh: Izd-vo Voronezh. gos. un-ta, 1999, 368 p.
17. Shmidt V. M. Matematicheskie metody v botanike [Mathematical methods in botany]. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta, 1984, 288 p.
18. Lakin G. F. Biometriya [Biometrics]. Moscow: Vyssh. shk., 1990, 352 p.
19. Bogdanov N. I. Mikrobiologiya i genetika – teoreticheskaya osnova nauchno-tekhnicheskogo progressa: tez. dokl. konf. [Microbiology and genetics – theoretical basis of scientific and technological progress: conference reports’ theses]. Dushanbe: Donish, 1984, pp. 5–6.
20. Karpov A. M., Al'bitskaya O. N. Biotekhnologiya [Biotechnology]. 1989, vol. 5, no. 3, pp. 376–380.
21. Vereshchagin A. G. Lipidy v zhizni rasteniy (66-e Timiryazevskie chteniya) [Lipids in plant life (66th Timiryazevsky readings)]. Moscow: Nauka, 2007, 78 p.

 

Дата создания: 19.03.2015 10:17
Дата обновления: 28.04.2015 11:23